งานประกันภัยรถยนต์

งานทะเบียนรถยนต์

งานทะเบียนรถบรรทุก


                                              

   

 สถิติวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 17 คน
 สถิติเดือนนี้ 
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด  
608 คน
6142 คน
706024 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-21

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

แลกลิงค์

 Truck.in.th แหล่ง ประกาศ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนรถบรรทุก ที่นี่ฟรี!   car-today.com  แ ห ล่ ง ร ว ม ร ถ มื อ ส อ ง 

 ศูนย์รวมรถบรรทุก 

 +-+-+ Shop2BKK หลากหลายอุปกรณ์ case iPhone!+-+-+

 แลกลิ้งค์ 



 

รับขอใบประกอบการรถบรรทุก รถโดยสาร รถบัส รถตู้ โดยมืออาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                    

ขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร

รถตู้ /  รถบัส     

ขอรับบริการจดทะเบียนรถใหม่หรือสอบถามเพิ่มเติมการจดทะเบียนรถใหม่

บริษัท สินก้อยดอทคอม จำกัด 1/27 ซ.พรมแดน 7 หมู่บ้านตวงทอง 5 ซ.4 ถ.เอกชัย 131

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร.02-8924523,081-8254185

Email: pragun@singoy.com  

เอกสารประกอบคำขออนุญาตใหม่
       เอกสารประจำตัวผู้ขอ          
   บุคคลธรรมดา
1. ภาพถ่ายบัตรประชาชน
2. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด
1. หนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์ของห้างฯ (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน)
2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
3. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
4. ตัวอย่างรอยตราประทับ 2 ตรา
5. ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ 
   บริษัทจำกัด
1. หนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน)
2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน
3. ภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ ของกรรมการของบริษัททุกคน
4. บัญชีรายชื่อ สัญชาติ และจำนวนหุ้นที่ถือของผู้ถือหุ้นทุกคน (บอจ. 5)
5. ภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์
6. ตัวอย่างรอยตราประทับ 2 ตรา
7. ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ 
          2. เอกสารเกี่ยวกับสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ 
    1. สัญญาให้สิทธิ์การใช้ที่ดิน หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน (อายุสัญญาไม่ต่ำกว่า 5 ปี) ถ้ามีเจ้าของหลายคนต้องลงนามให้ครบทุกคน
      2. รูปถ่ายสถานที่เก็บรถ 2 รูป (ขนาด 4 x 6 ให้เห็นทางเข้า-ออก ชัดเจน)
      3. ภาพถ่ายโฉนดที่ดิน (เจ้าของที่ดินหลายคนต้องมีหลักฐานครบทุกคน)
      4. หลักฐานเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินหลายคนต้องมีหลักฐานครบทุกคน
          - กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่  1) ภาพถ่ายบัตรประชาชน  2) ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
          - กรณีนิติบุคคล ได้แก่   1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  2) ภาพถ่ายบัตรประชาชน
             และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
           3. สถานประกอบการ
      รูปถ่ายสำนักงาน 2 รูป ได้แก่
            - รูปถ่ายด้านนอก ให้ปรากฎเลขที่ของบ้านหรือสำนักงาน จำนวน 1 รูป
            - รูปถ่ายภายในสำนักงานจำนวน 1 รูป
           4. เอกสารเกี่ยวกับตัวรถ
    1. สำเนาทะเบียนรถ (ถ่ายหน้าที่มีชื่อเจ้าของรถคนปัจจุบัน , หน้าภาษีประจำปีและหน้าบันทึกเจ้าหน้าที่)
    2. กรณีรถใหม่ ได้แก่ ภาพถ่ายหนังสือรับรองส่งบัญชีรับและจำหน่าย หรือภาพถ่ายใบแจ้งจำหน่าย
    3. สีรถ ได้แก่ ภาพถ่ายรถที่ทำสีแล้ว หรือภาพวาดตัวรถพร้อมระบายสี (รถที่ใช้รับ-ส่ง นักเรียนต้องสีเหลืองคาดดำ)
    4. เครื่องหมายประจำรถ อย่างน้อยต้องมีชื่อผู้ขอเป็นภาษาไทยระบุอยู่ด้วย
           5. ปริมาณงานขนส่ง (ต้องมีเพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนรถที่ขอไว้) 
     1. กรณีจ้างเหมาทั่วไป ได้แก่ สัญญาหรือหนังสือว่าจ้างใช้รถ, ใบงาน ฯลฯ โดยใช้ย้อนหลัง 3 เดือน นับจากวันที่ยื่น
          คำขอเฉลี่ยต้องมีการใช้รถไม่น้อยกว่า 20 วันต่อเดือน
     2. กรณีรับจ้างเป็นการประจำ ได้แก่ 
          2.1) สัญญาว่าจ้างใช้รถหรือสัญญาเช่ารถ และ 
          2.2) หลักฐานของผู้ว่าจ้าง ดังนี้ 
                 (1) กรณีผู้ว่าจ้างเป็นโรงแรม ได้แก่
                       - ภาพถ่ายใบอนุญาตเปิดโรงแรม
                       - หนังสือรับรองจดทะเบียน นิติบุคคล และบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจที่ลงนาม (ถ้าเจ้าของโรงแรมเป็นนิติบุคคล) 
                       - ภาพถ่ายบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน (กรณีเจ้าของโรงแรมเป็นบุคคลธรรมดา) 
                       - หนังสือชี้แจงของโรงแรมแจ้งจำนวนห้องพักและจำนวนผู้เข้าพักกี่คน/เดือน
                  (2) กรณีผู้ว่าจ้างเป็นโรงงานหรือสถานประกอบการอื่น ได้แก่
                       - ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน/ใบพาณีชยกรรม ฯลฯ
                       - หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล และบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
                       - หนังสือยืนยันว่าจ้างและชี้แจงว่าประกอบกิจการอะไร มีพนักงานกี่คน
                       - บัตรประชาชนผู้ที่ลงนามแทนกรรมการ
                  (3) กรณีผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ได้แก่
                       - ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจาก ททท.ที่ยังไม่สิ้นอายุ
                       - หนังสือยืนยันจำนวนนักท่องเที่ยวต่อเดือน
                       - NAME LIST ,โบรว์ชัวร์นำเที่ยว, ตารางนำเที่ยว (ให้เหมาะสมกับจำนวนรถที่ขอใช้) 
                       - ใบสมาชิก ATTA (ถ้ามี) 
                  (4) กรณีผู้ว่าจ้างเป็นโรงเรียน ได้แก่
                       - ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
                       - บัตรประชาชนของเจ้าของโรงเรียน
                       - หนังสือชี้แจงเหตุผลและความจะเป็น รวมทั้งจำนวนนักเรียน
                  (5) กรณีผู้ว่าจ้างเป็นส่วนราชการ ได้แก่ 
                       - สัญญาว่าจ้างหรือหนังสือแจงจากส่วนราชการนั้น
     3. การว่าจ้างช่วง จะต้องมีหลักฐานของผู้ว่าจ้างและสัญญาว่าจ้างทุกช่วงไม่ขาดตอน

  CALL CENTER

คุณวณิชย์สิน(สิน)

 081- 8254185     

 คุณชลสุภักดิ์(ก้อย)

085- 1539545

086- 4484945

F.02-8924523
       

   

 

Calendar

           

           

               

วิธีการชำระเงิน

  โอนเงินผ่านธนาคาร

            

รายชื่อลูกค้า

บจก. ซีว่าลอจีสติกส์(ปท)

บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์(ปท)

บจก. บุญทัต ทรานสปอร์ต

บจก.โซนี่ ซัพพลายเชน โซลูชั่น(ปท)

บจก. เอเนอไจเซอร์(ปท)

บจก. เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ 

บจก. เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี 

บจก. แม็กก้า ทรานสปอร์ต
บจก. ราชรถ ทราเวิล
บจก. กานต์นิธิ โลจีสติกส์

บจก. เบสท์เทค แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง

บจก. เจ.ดี.ดีไซน์ แอนด์คอนสตรัคชั่น

บจก. พระโขนงดั้มพ์คาร์ เซอร์วิส

บจก. พี เอส เจ คอนซัลแทนท์

บจก. อาร์คิเทคเจอร์ ดีไซน์ อินโนวิชั่น
บจก. คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
บจก.ทาทามอเตอร์ (ประเทศไทย)

 

รายชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์

     สินมั่นคงประกันภัย

โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย

   อาคเนย์ประกันภัย

    แอลเอ็มจีประกันภัย

    เจ้าพระยาประกันภัย

 ไทยศรีประกันภัย

     วิริยะประกันภัย

  เมืองไทยประกันภัย

    กรุงเทพประกันภัย

  กรุงไทยพานิชประกันภัย



 

Copyright (c) 2007by singoy.com บริษัท ทรัค แอนด์ คาร์ 168 จำกัด

1/27 ซ.พรมแดน 7 หมู่บ้านตวงทอง 5 ซอย4 ถ.เอกชัย131 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ10150 

Tel./Fax.02-8924523  Mobile.085-1539545,086-4484945,090-5598168,081-8254185