งานประกันภัยรถยนต์

งานทะเบียนรถยนต์

งานทะเบียนรถบรรทุก


                                              

   

 สถิติวันนี้ 11 คน
 สถิติเมื่อวาน 17 คน
 สถิติเดือนนี้ 
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด  
612 คน
6146 คน
706028 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-21

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

แลกลิงค์

 Truck.in.th แหล่ง ประกาศ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนรถบรรทุก ที่นี่ฟรี!   car-today.com  แ ห ล่ ง ร ว ม ร ถ มื อ ส อ ง 

 ศูนย์รวมรถบรรทุก 

 +-+-+ Shop2BKK หลากหลายอุปกรณ์ case iPhone!+-+-+

 แลกลิ้งค์  

รับขอใบประกอบการรถบรรทุก รถโดยสาร รถบัส รถตู้ โดยมืออาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                    

                       

 ต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

 ขอรับบริการต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือสอบถามเพิ่มเติมการต่อใบอนุญาต

บริษัท สินก้อยดอทคอม จำกัด 1/27 ซ.พรมแดน 7 หมู่บ้านตวงทอง 5 ซ.4 ถ.เอกชัย 131

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร.02-8924523,081-8254185

Email: pragun@singoy.com   ;  

 

เอกสารประกอบการ ต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุก 
1.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2.  ต้นฉบับและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้า
3.  สำเนาโฉนดที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่จอดรถ สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของโฉนดที่ดิน
เป็นบุคคล) หนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัทที่มีอำนาจเจ้าของโฉนดที่ดิน 
(กรณีเจ้าของโฉนดที่ดินเป็นนิติบุคคล)
4.  แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานที่จอดรถ
5.  สำเนาทะเบียนรถ หน้ารายการจดทะเบียนและหน้ารายการเสียภาษี
6.  คำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
7.  หนังสือชี้แจงเหตุผลในการใช้รถ
8.  สัญญา ให้ใช้สถานที่จอดรถ

9.  หนังสือมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการ ต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุก (กรณีนิติบุคคล)
1.  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท(ไม่เกิน 90 วัน)
2.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัทที่มีอำนามลงนาม
3.  สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
4.  สำเนารายงานการประชุมก่อตั้งบริษัท หรือสำเนาข้อบังคับบริษัท
5.  สำเนา ใบ ภพ. 01
6.  สำเนาโฉนดที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่จอดรถ สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของโฉนดที่ดิน
เป็นบุคคล) หนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัทที่มีอำนาจเจ้าของโฉนดที่ดิน 
(กรณีเจ้าของโฉนดที่ดินเป็นนิติบุคคล)
7.  แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานที่จอดรถ
8.  สำเนาทะเบียนรถ หน้ารายการจดทะเบียนและหน้ารายการเสียภาษี
9.  คำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
10. หนังสือชี้แจงเหตุผลในการใช้รถ
11. สัญญา ให้ใช้สถานที่จอดรถ
12. หนังสือมอบอำนาจ
13. ตัวอย่างรอยตราประทับ 2 ตรา
เอกสารประกอบการ ต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกรับจ้างไม่ประจำทาง(บุคคล)
1.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2.  ต้นฉบับและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้า
3.  สำเนาโฉนดที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่จอดรถ สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของโฉนดที่ดิน
เป็นบุคคล) หนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัทที่มีอำนาจเจ้าของโฉนดที่ดิน 
(กรณีเจ้าของโฉนดที่ดินเป็นนิติบุคคล)
4.  แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานที่จอดรถ
5.  สำเนาทะเบียนรถ หน้ารายการจดทะเบียนและหน้ารายการเสียภาษี
6.  รูปถ่ายสำนักงาน รูปถ่ายกิจการ รูปถ่ายสถานที่จอดรถ และรูปถ่ายรถ มุมมองอย่างละ 2 รูป
7.  สำเนาสัญญาจ้างงาน สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าขนส่ง หรือสำเนาใบขนส่ง
8.  ตัวอย่างเครื่องหมายกิจการ และตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
9.  ตรวจสถานที่จอดรถตามโฉนดที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่จอดรถ
10. คำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
11. หนังสือชี้แจงเหตุผลในการใช้รถ
12. สัญญา ให้ใช้สถานที่จอดรถ
13. หนังสือมอบอำนาจ
14. บันทึกคำรับรอง 2 ฉบับ
เอกสารประกอบการ ต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกรับจ้างไม่ประจำทาง (กรณีนิติบุคคล)
1.  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท(ไม่เกิน 90 วัน)
2.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัทที่มีอำนามลงนาม
3.  สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
4.  สำเนารายงานการประชุมก่อตั้งบริษัท หรือสำเนาข้อบังคับบริษัท
5.  สำเนา ใบ ภพ. 01
6.  สำเนาโฉนดที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่จอดรถ สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของโฉนดที่ดิน
เป็นบุคคล) หนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัทที่มีอำนาจเจ้าของโฉนดที่ดิน 
(กรณีเจ้าของโฉนดที่ดินเป็นนิติบุคคล)
7.  แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานที่จอดรถ
8.  สำเนาทะเบียนรถ หน้ารายการจดทะเบียนและหน้ารายการเสียภาษี
9.  ตัวอย่างรอยตราประทับ 2 ตรา
10. รูปถ่ายสำนักงาน รูปถ่ายกิจการ รูปถ่ายสถานที่จอดรถ และรูปถ่ายรถ มุมมองอย่างละ 2 รูป
11. สำเนาสัญญาจ้างงาน สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าขนส่ง หรือสำเนาใบขนส่ง
12. ตัวอย่างเครื่องหมายกิจการ และตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
13. ตรวจสถานที่จอดรถตามโฉนดที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่จอดรถ
14. คำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
15. หนังสือชี้แจงเหตุผลในการใช้รถ
16. สัญญา ให้ใช้สถานที่จอดรถ
17. หนังสือมอบอำนาจ

18. บันทึกคำรับรอง 2 ฉบับ

พ.ร.บ.ขนส่งทางบก หมวด 3 การประกอบการขนส่ง http://www.prjlocal.com/download/pdf/p161.pdf

  CALL CENTER

คุณวณิชย์สิน(สิน)

 081- 8254185     

 คุณชลสุภักดิ์(ก้อย)

085- 1539545

086- 4484945

F.02-8924523
       

   

 

Calendar

           

           

               

วิธีการชำระเงิน

  โอนเงินผ่านธนาคาร

            

รายชื่อลูกค้า

บจก. ซีว่าลอจีสติกส์(ปท)

บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์(ปท)

บจก. บุญทัต ทรานสปอร์ต

บจก.โซนี่ ซัพพลายเชน โซลูชั่น(ปท)

บจก. เอเนอไจเซอร์(ปท)

บจก. เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ 

บจก. เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี 

บจก. แม็กก้า ทรานสปอร์ต
บจก. ราชรถ ทราเวิล
บจก. กานต์นิธิ โลจีสติกส์

บจก. เบสท์เทค แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง

บจก. เจ.ดี.ดีไซน์ แอนด์คอนสตรัคชั่น

บจก. พระโขนงดั้มพ์คาร์ เซอร์วิส

บจก. พี เอส เจ คอนซัลแทนท์

บจก. อาร์คิเทคเจอร์ ดีไซน์ อินโนวิชั่น
บจก. คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
บจก.ทาทามอเตอร์ (ประเทศไทย)

 

รายชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์

     สินมั่นคงประกันภัย

โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย

   อาคเนย์ประกันภัย

    แอลเอ็มจีประกันภัย

    เจ้าพระยาประกันภัย

 ไทยศรีประกันภัย

     วิริยะประกันภัย

  เมืองไทยประกันภัย

    กรุงเทพประกันภัย

  กรุงไทยพานิชประกันภัย 

Copyright (c) 2007by singoy.com บริษัท ทรัค แอนด์ คาร์ 168 จำกัด

1/27 ซ.พรมแดน 7 หมู่บ้านตวงทอง 5 ซอย4 ถ.เอกชัย131 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ10150 

Tel./Fax.02-8924523  Mobile.085-1539545,086-4484945,090-5598168,081-8254185